Betingelser


Almindelige købs- og salgsbetingelser
1.1            Omstående Smågrisesalg, herefter Smågrisesalget, formidler smågrise med sundhedsstaus konventionel mellem smågrisesælger og smågrisekøber og følger de regler, Veterinærdirektorater har fastsat desangående.
1.2            Nedenstående købs-og salgsbetingelser finder anvendelse mellem sælger, Smågrisesalget og køber og gælder, hvis de ikke er fraveget ved anden skriftlig aftale mellem parterne.
2.0            Vejning.
2.1            Afregning af smågrisene sker på basis ag vægt og kvalitet.
2.2            Købsvægt er gældende som salgsvægt.
2.3            Såvel sælger som køber er bekendt med , at Smågrisesalgets vægte ikke alle er typegodkendt og vertificeret, og derfor ikke er underkastet regelmæssig myndighedskontrol. For disse vægte foretages alene kontrol af vægtenes præcision efter instruks udarbejdet internt af Smågrisesalget. Dette er accepteret af såvel sælger som køber, der herefter fraskriver sig enhver ret til at anfægte den vejning, der ligger til grund for afregningen, medmindre der senest 24 timer efter grisene afhentning hos sælger henholdsvis modtagelse hos køber reklameres til Smågrisesalget.
3.0            Afregning af grisene.
3.1            Afregning for købte grise henholdsvis betaling af leverede grise sker i henhold til de enhver tid gældende regler fastsat af Smågrisesalget.
4.0            Notering og noteringsoffentliggørelse.
4.1            Oplysning om noteringer for grisene offentliggøres i slagteriselskabernes ugemeddelelser.
5.0            Leveringshindringer.
5.1            Hvis betingelserne for opfyldelse af sælgers og Smågrisesalgets leveringsforpligtelse henholdsvis købers og Smågrisesalgets aftagerforpligtelser umuliggøres eller i væsentlig grad vanskeliggøres, bortfalder forpligtelserne, så længe hindringen består.
6.0            Smågrisens kondition, sundheds-og fodringsforhold.
6.1            Smågrisenes sundhedsstatus er konventionel, hvorfor det ikke kan garanteres, at disse er fri for sygdomme, der normalt forekommer i besætninger med denne sundhedsstatus.
6.2            Smågrise, der modtages skal have et avls-, konditions- og sundhedsmæssige niveau, der gør grisene omsættelige. Grise, der ikke er fri for synlige skavanker, kan afvises af smågrisesalget.
                   Samme forhold gælder for grise med skab, diarre, og andre sygdomstegn.
                   Smågrisesalget har endvidere ret til at nægte modtagelse af grise fra besætninger, hvor der er udbrud af eller konstateret fx svindedysenteri, nysesyge, lungesyge og andre alvorlige produktionshæmmende sygdomme.
6.3            Sælger har pligt til at meddel til Smågrisesalget, såfremt der i besætningen er konstateret udbrud af de 6.2 nævnte sygdomme – her særligt svinedysenteri, nysesyge, lungesyge og andre forhold, fx et højt salmonellaniveau eller andre sygdomsudbrud, som fx PRRS og PMWS hvor Landsudvalget for Svin/Danske Slagterier gennemfører kampagner for at undgå smittespredning, der må forventes at have betydning for grisenes værdi hos modtageren. Undlader sælgeren en sådan meddelelse til Smågrisesalget, således at grisene leveres til køber uden besked desangående, er eventuelle klager over smågrisenes kondition og sundhedsmæssige stade alene sælges ansvar.
6.4            Sælgeren erklærer ved sin underskrift, at der til grisene kun er anvendt fodermidler og tilsætningsstoffer, som er anerkendt af Landsudvalget for Svin – særligt, at der ikke er anvendt antibiotiske vækstfremmere. Stikprøveudtagning desangående accepteres. Ved misligholdelse accepteres at yde evt. erstatning til køber.
7.0            Sælger stiller høvlspåner til rådighed.
7.1            Sælger og køber har pligt til at stille mindst en person til rådighed for ud- og indlevering af grise samt at underskrive købs-/salgsaftale/følgeseddel.
7.2            Såvel sælger som køber skal stille faciliteter til rådighed for salgsledernes/-chaufførens personlige hygiejne (vask af hænder, støvler m.v.) samt på forespørgsel anvise en brugbar vaskeplads til bilen og stille vand og vandslange til rådighed med henblik på vask.
7.3            Køber har pligt til at modtage strøelse og gødning fra bilen.
7.4            Der skal være forhold hos både sælger og køber der gør det let at komme til og fra.
8.0            Regulering af afregningen i særlige tilfælde.
8.1            Køber har pligt til at kontrollere de levende dyr straks ved modtagelsen.
8.2            Såfremt der ikke er afsætning for grise, hvor halerne ikke er kuperet (minimum 1/3 af halen skal aftages), kan modtagelsen af sådanne nægtes. Er der smågrise uden halekupering i enkeltleverancer, kan der fratrækkes 100 kr i afregningen såvel hos sælger som køber.
8.3            Såfremt der konstateres friskt halebid,  kuperingssår eller ar efter kastration, medtages de pågældende grise ikke. Såfremt Smågrisesalget ved en fejl alligevel medtager en eller flere af sådanne grise, afregnes disse til halv pris over for såvel sælger som køber. Herunder kan der ikke ydes kompensation eller fremsættes krav.
8.4            Halvorner og orner erstattes med det beløb, der i den anledning fratrækkes på afregningen for grisen fra slagteriet på følgende måde: Kan sælger identificeres, fratrækkes beløbet i afregningen både hos sælger og køber. Kan sælger ikke identificeres, refunderes beløbet overfor sælger af Smågrisesalget, såfremt alle i stalden indkøbte grise alene er leveret af Smågrisesalget.
8.5            Salgslederen afgør på stedet, om eventuel forekomst af navlebrok/posegrise har et sådant omfang, at grise skal afvises. Medtages grise, sker afregning alene til o kr over for såvel sælger som køber.
8.6            Grise, som dør under transport afregnes ikke.
8.7            Såfremt mere end 10% af grisene i en leverance er farvede, kan Smågrisesalget overfor både sælger og køber fratrække det beløb, som slagteriet fratrækker pr gris udover 10% af de leverede grise. Ved fortsat leverance kan der mellem sælger, Smågrisesalg og køber aftales et fast kronebeløb pr farvet gris, der måtte være udover 10%.
8.8            For grise med andre fejl kan salgsleder ved afregning over for sælger og køber fradrage et beløb efter eget skøn.
9.0            Reklamation.
9.1            Reklamation over synlige fejl ved modtagne grise skal ske til Smågrisesalget straks ved modtagelse. Modtages en sådan reklamation ikke, kan der ikke senere rejses krav over for Smågrisesalget, der kan udløse erstatning, bortset fra det i pkt. 8.4 og 8.7 nævnte. Vedrørende det i pkt 8.4 nævnte skal reklamation af orner og halvorner fremsendes til Smågrisesalget senest 14 dage efter slagtningens foretagelse tillige med dokumentation, herunder for tidspunktet for slagtningens udførelse.
10.0         Ejendomsforhold.
10.1         Smågrisesalget/salgslederen har ejendomsretten til de levende grise, til det fulde beløb for leverancen er betalt.
11.0         Ansvarsfrihed.
11.1         Sælger har ikke mulighed for at rejse erstatningskrav ud over, hvad der er nævnt i nærværende ”Almindelige købs- og salgsbetingelser”.
11.2         Sælgerne og Smågrisesalget har intet ansvar for mangler ved de levende grise ud over de i pkt 6 og 8 foreskrevne. Det gælder ethvert tab, der forårsages af skjulte, sundhedsmæssige eller konstitutionsmæssige fejl ved solgte dyr, herunder eventuel smitte til øvrige dyr, driftstab og andet indirekte tab.
11.3         Sælger og Smågrisesalget er kun ansvarlig for skade, herunder smitte – på købers besætning, som indtræder efter leveringen, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af sælger eller Smågrisesalget og i så fald alene vedrørende de i pkt 6.2 nævnte forhold. Sælger er ej heller i disse tilfælde ansvarlig for driftstab eller andet indirekte tab. Et eventuelt ansvar kan derfor udelukkende og højst som maksimum omhandle købsværdien af den ene leverance, hvor det kan bevises, at sælger eller Smågrisesalget har begået fejl.
11.4         Hvis Smågrisesalget måtte blive pålagt erstatningsansvar over for køber, har Smågrisesalget fuld regres mod sælger, medmindre Smågrisesalget har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.
11.5         Er der mellem sælger og køber indgået skriftlige aftaler ud over, hvad der er nævnt i nærværende ”Almindelige købs- og salgsbetingelser”, fx om faste leveringsterminer af et bestemt antal grise eller om sundhedstilstanden i sælgerbesætningen, prøver Smågrisesalget at respektere sådanne aftaler, men overholdelse af aftaler er alene en sag mellem sælger og køber og er Smågrisesalget uvedkommende. Køber kan således ikke over for Smågrisesalget efter levering af grise rejse nogen form for erstatning forholdsmæssig afslag, omlevering efter aftalens indgåelse, med mindre det kan bevises, at Smågrisesalget har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.
11.6         Skulle sælger eller køber kunne bevise, at Smågrisesalget har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed og dermed påført sælgeren et tab ved overførsel af smitte til sælgerens besætning, begrænses dette tab til højst at omfatte Smågrisesalgets totale avance ved den ene afhentning, der har forårsaget smitten.
12.0         Erklæring.
12.1         Såvel sælger som køber har ved deres underskrifter på købs-/salgsfakturaer/følgesedler gjort sig bekendt med disse ”Almindelig købs- og salgsbetingelser” – herunder særligt de i pkt. 11.0 omtalte- og accepterer derved til fulde de nævnte regler som gældende for enhver handel med Smågrisesalget.
13.0         Voldgiftsklausul.
13.1         Enhver tvist, som måtte opstå mellem sælger, Smågrisesalget og/eller køber, skal afgøres efter ”Regler for behandling af sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut”. Hver part udpeger en voldgiftsmand, medens voldgiftsrettens formand udnævnes af instituttet. Såfremt en part ikke inden 30 dage efter at have indgivet eller modtaget underretning om begæring om voldgift har udpeget en voldgiftsmand, udnævnes også denne af instituttet i overensstemmelse med ovennævnte regler.

Pages